• va
  • es
//Publicada la convocatòria de 17 places de Caporal vacants en la plantilla del Consorci.

Publicada la convocatòria de 17 places de Caporal vacants en la plantilla del Consorci.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar del següent al de la futura publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Boletín Oficial del Estado

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 191, 3 d’Octubre de 2017 s’han publicat les bases que regularan el procés selectiu per a la cobertura de 17 places de Caporal, vacants en la Plantilla del Consorci per al Servici de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València, pertanyents al Grup de Titulació B. Contenen els requisits per a participar en el procés i les proves a realitzar. Cinc d’elles es reserven al torn de mobilitat.

El sistema selectiu que s’utilitzarà per a la cobertura de les places de Caporals vacants serà:

  • Concurs-Oposició para Torn de promoció interna, seguit de Curs Selectiu de caràcter eliminatori.

  • Concurs per al Torn de Mobilitat, precedit de reconeixement mèdic eliminatori.

Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s’ajustaran al model oficial que figura com Annexos I (Torn de promoció interna) i II (Torn de Mobilitat) de les esmentades Bases. El model de sol·licitud normalitzat serà facilitat gratuïtament en el Registre General del Consorci (Camí de Moncada, 37. València), podent igualment, accedir al mateix a través de la pàgina web del Consorci:

El termini de presentació de sol·licituds encara no està obert (03/10/2017).

Ha de tenir-se en compte que el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Boletín Oficial del Estado el que encara no s’ha produït (03/10/2017) . Per tant fins que es produïsca eixa publicació en el BOE no haurà de realitzar-se cap tramite. S’informarà oportunament de l’obertura d’eixos terminis en la nostra  pàgina web.

2017-10-03T19:05:03+00:00 03/10/2017|