• va
  • es
//Iniciat el procés per a la selecció d’una Mútua d’accidents de treball, malalties professionals i altres contingències

Iniciat el procés per a la selecció d’una Mútua d’accidents de treball, malalties professionals i altres contingències

Publicades les bases en el BOP de València nº 231 de 01/12/2017

El Consorci Provincial de Bombers ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València (enllaç ací) les bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció d’una Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, amb la que el Consorci formalitzarà el corresponent conveni d’associació per a la cobertura de les contingències d’accidents de treball, malalties professionals i contingències derivades de riscos professionals, així com per a la col·laboració en la gestió econòmica, i seguiment i control de la derivada de la incapacitat temporal per contingències comunes.

El termini de presentació de proposicions és de 10 dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim dia de termini fóra inhàbil es considerarà com a data límit per a la presentació el següent dia hàbil. Les proposicions es presentaran en el Registre del Consorci en el camí de Moncada, núm. 37 de València, Codi Postal 46009, en horari de 9 a 14 hores, o en la forma que determina l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

BASES COMPLETES: PDF

FULLA-RESUM D’AUTOBAREMACIÓ: PDF

2017-12-01T08:58:12+00:00 29/11/2017|