• va
  • es
//Publicada la convocatòria de 1 plaça d’Operador/a de Comunicacions, vacant en la Plantilla del Consorci

Publicada la convocatòria de 1 plaça d’Operador/a de Comunicacions, vacant en la Plantilla del Consorci

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar del següent al de la futura publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Boletín Oficial del Estado

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 193, de 5 d’Octubre de 2017  s’han publicat les bases que regularan el procés selectiu per a la cobertura de 1 plaça d’Operador/a de Comunicacions, vacant en la Plantilla del Consorci per al Servici de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Província de València, pertanyent al Grup de Titulació C, Subgrup C1. Contenen els requisits per a participar en el procés i les proves a realitzar. El sistema selectiu que s’utilitzarà per a la cobertura de la plaça d’Operador/a de comunicacions vacant serà Oposició per al torn lliure, seguit de Curs Selectiu de caràcter eliminatori.

Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s’ajustaran al model oficial que figura com Annex I de les presents Bases. Les sol·licituds per a participar en les proves selectives s’ajustaran al model oficial que figura com Annex I de les esmentades Bases. El model de sol·licitud normalitzat serà facilitat gratuïtament en el Registre General del Consorci (Camí de Moncada, 37. València), podent igualment, accedir al mateix a través de la pàgina web del Consorci.

Ha de tenir-se en compte que el termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació de l’extracte de la Convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. S’informarà oportunament de l’obertura d’eixos terminis en la nostra  pàgina web.

2017-10-06T13:01:33+00:00 06/10/2017|