• va
  • es
///2018/OP001: 41 Places de bomber-conductor
2018/OP001: 41 Places de bomber-conductor2020-02-13T15:10:17+00:00

2018/OP001: 41 places de bomber-conductor (concurs-oposició).

Anunci del Tribunal sobre les Al·legacions presentades en data 17 i 20 de setembre a les preguntes del Primer exercici. Prova Teòrica.27/09/2019Anunci del tribunal

Tràmit Data Document(s)
Preguntes freqüents: És important llegir este llistat de qüestions que vénen a respondre a les preguntes més freqüents que es poden plantejar sobre este procés selectiu. 01/10/2018 Faqs
Publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província (la publicació d’estes bases en el Butlletí Oficial de la Província no obri el termini de presentació de sol·licituds) 01/10/2018 Publicació de les bases en el B.O.P.
El termini de presentació d’instàncies comença a partir de la publicació de l’extracte de les bases en el Boletín Oficial del Estado. Qualsevol instància presentada abans o després d’este termini serà extemporània, així com qualsevol pagament de la taxa per drets d’examen realitzat abans o després del terme de presentació d’instàncies.
AVÍS: Havent-se detectat errors en l’Annex III (temari) i en la regla c) de la prova 4 (pujada a la torre) de l’Annex VII (proves físiques), es procedirà a la rectificació dels mateixos i la seua publicació corresponent en el Butlletí Oficial de la Província. 15/10/2018
Anunci BOP rectificació d’errors en les bases 14/11/2018 Anunci BOP
Rectificació d’errors anunci BOP de 14/11/2018 27/12/2018 Anunci BOP
Extracte convocatòria BOE (el termini de presentació de sol·licituds comença el dia 14 de gener i finalitza el dia 11 de febrer) 12/01/2019 Anunci BOE
L’ingrés de la taxa es realitzarà per mitjà de transferència bancària al compte ES14 2100 4337 8802 0004 5460 indicant el nom de l’opositor o per mitjà de targeta bancària de qualsevol entitat en els caixers automàtics de Caixabank utilitzant el codi de barres que s’adjunta 12/01/2019 Codi barres
Anunci BOP rectificació d’errors en les bases 14/01/2019 Anunci BOP
Anunci BOP rectificació d’errors en les bases 22/01/2019 Anunci BOP
Les persones que participen en este procés selectiu (torn lliure i mobilitat) poden omplir l’imprès de forma telemàtica fent clic en l’enllaç situat a la dreta. Una vegada omplit aquest imprès, hauran d’imprimir-lo i presentar-ho, junt amb la resta de documentació a aportar, en el Registre del Consorci o en la forma que determina l’art. 16 de la Llei 39/2015 i dins del termini de presentació de sol·licituds determinat per les bases de la present convocatòria.
És important no bloquejar les finestres emergents en el navegador web perquè la generació de l’imprés puga dur-se a terme.
Sol·licitud telemàtica
Text íntegre de les bases, una vegada fetes les rectificacions d’errors

Bases

Annex I

Annex II

Annex III

Annex IV

Annex V

Annex VI

Annex VII

Annex VIII

Anunci DOCV 24/01/2019 DOCV
Anunci BOPV Publicació membres del Tribunal 18/02/2019 Anunci publicació BOPV
Anunci BOPV Llista provisional d’admesos i exclosos
05/04/2019 Anunci publicació BOPV
Anunci OTS Publicació declaracions responsables membres OTS 02/05/2019 Anunci
Anunci BOPV Llista definitiva d´admesos i exclosos. Data del primer examen. 20/05/2019 Anunci
Anunci OTS Publicació designació assessor primer exercici i declaració responsable 23/05/2019

Anunci

Anunci

Anunci OTS Publicació Normes i consideracions a tindre en compte el dia de celebració de la prova teòrica sobre coneixements del temari 29/05/2019

Normes

Plànol accés Aularis Interfacultatius Campus Universitat de València

PLÀNOL ZONA SORTEIG

PLÀNOL ZONA RESTRINGIDA PLANTA BAIXA

PLÀNOL ZONA RESTRINGIDA 1a PLANTA

Llistat aspirants per aules

Enquesta prova teorica sobre coneixements del temari.

Aquesta enquesta és un instrument que ajuda a l’Òrgan Tècnic de Selecció a millorar els aspectes d’organització del procés i infraestructura de les aules. Aquest qüestionari és totalment anònim i les dades seran tractades de forma global.
L’enquesta consta de 8 preguntes, Moltes gràcies per la teua col·laboració

Enquesta finalitzada a día 02/07/2019. Moltes grásies per la seua partitipació.

13/06/2019 Enquesta finalitzada.
Anunci BOP designació Secretària titular procés selectiu
 
28/06/2019 Anunci BOP
Anunci del Tribunal sobre la dilació dels resultats del Primer exercici. Prova Teòrica. 12/07/2019 Anunci del tribunal
L’obertura dels sobres amb les dades identificatives i la posterior correcció del primer examen del procés selectiu, tindrà lloc demà dia 16 de juliol de 2019, a les 16.00 hores en la següent adreça:
Universitat Politècnica de València
Camí de Vera, s/n.
Institut Ciències de l’Educació
Edifici Nexus, 6-G (Planta Baixa)
46.002 València.
A l’acte d’obertura dels sobres que contenen les fulles de respostes i les dades identificatives, podrà assistir tot aquell aspirant que, com a part interessada en el procés, així ho desitge.
En cas de personar-se a aquest acte un elevat nombre d’aspirants, només podran estar presents un nombre de persones reduït, per la qual cosa en aquest cas se seleccionarà un nombre determinat de persones de tots els que assistisquen, entenent que aquestes persones actuen en representació de la totalitat.
El que es comunica als efectes oportuns.
15/07/2019
Anunci del Tribunal sobre les Al·legacions a les preguntes del Primer exercici. Prova Teòrica. 22/07/2019 Anunci del tribunal
Anunci del Tribunal. Publicació Examen, plantilla de correcció, resultats de notes i Resultats del Primer Exercici.

Anunci del Tribunal

Annex I. Examen tipus 1.

Annex II. Plantilla

Annex III. Resultats de notes.

Annex IV. Resultats del Primer Exercici. Prova Teòrica.

Anunci OTS Publicació Normes i consideracions a tindre en compte el dia de celebració de la prova Supòsit Pràctic sobre coneixements del temari 13/09/2019

Normes

Plànol accés Aularis Interfacultatius Campus Universitat de València

PLÀNOL ZONA SORTEIG

PLÀNOL ZONA RESTRINGIDA PLANTA BAIXA

Llistat aspirants per aules

Anunci del Tribunal. Publicació Supòsits Pràctics corresponents al segon exercici així com criteris de correcció 01/10/2019

Anunci Tribunal

Supòssit A amb criteris de correcció

Supòssit C amb criteris de correcció

Anunci del Tribunal. Informació aclaridora convalidació 4º Exercici Prova Psicotècnica
11/10/2019 Informació Aclaridora
Anunci del Tribunal:qualificacions segon exercici per codis 31/10/2019

Anunci

ANNEX

Advertida la incidència en el nombre de decimals es procedeix a la publicació de les notes (31/10/19 – 18:42)

ANNEX

Anunci del Tribunal:qualificacions segon exercici 05/11/2019

Anunci

ANNEX

Anunci del Tribunal: data i hora revisió examen supòsit pràctic 15/11/2019

Anunci

ANNEX

Anunci del Tribunal: data celebració tercer exercici “Coneixement de valencià” 15/11/2019 Anunci
Anunci del Tribunal: qualificacions definitives segon exercici i exempcions prova “Coneixement de valencià” 27/11/2019

Anunci

ANNEX I

ANNEX II

ANNEX III

Anunci del Tribunal: Informació aclaridora convalidació del 5e exercici. Proves físiques 11/12/2019 Anunci del Tribunal
Anunci del Tribunal: Exempcions i No exempcions prova “Coneixements de valencià” 16/12/2019

Anunci I Exempcions

Anunci II No Exempcions

Anunci BOP designació Secretària titular procés selectiu 26/12/2019 Anunci BOP
Designació assessor prova psicotècnica 27/12/2019 Designació
Anunci del Tribunal: resultats prova valencià, relacions exempcions/no exempcions prova psicotècnica i data celebració de la dita prova 10/01/2020 Anunci del Tribunal y Anexos
Anunci del Tribunal: resultats prova valencià, amb identificacions i resultat primera prova torn mobilitat 15/01/2020 Anunci del Tribunal y Anexos
Anunci del Tribunal: relació definitiva exempcions/no exempcions prova psicotècnica i resultats baremació mèrits Torn Mobilitat 21/01/2020 Anunci del Tribunal i Annex
Rectificació a l’anunci del Tribunal: relació definitiva exempcions/no exempcions prova psicotècnica i resultats baremació mèrits Torn Mobilitat 21/01/2020 Rectificació
Anunci del Tribunal: rectificació baremació mèrits Torn Mobilitat 23/01/2020 Anunci del Tribunal
Anunci del Tribunal: Llistat aspirants per aules prova psicotècnica dia 1 de febrer de 2020 21/10/2020 Anunci del Tribunal
Decret de la Presidència-Delegada sobre addició de places vacants 05/02/2020 Decret
Anunci BOP addició de places vacants 12/02/2020 Anunci BOP
Anunci Oferta vacants Bomber conductor a cobrir per Torn de Mobilitat 13/02/2020 Anunci Servei RRHH
Anuncio del Tribunal: baremació definitiva mobilitat, convalidacions proves físiques i resultats proves psicotècniques 13/02/2020 Anunci del Tribunal
Instància de sol.licitut de destinació com a Bomber Conductor per Torn de Mobilitat 13/02/2020 Anunci Servei RRHH