• va
 • es
//S’amplia de 5 a 8 setmanes el permís de paternitat dels empleats del Consorci

S’amplia de 5 a 8 setmanes el permís de paternitat dels empleats del Consorci

NOTA INFORMATIVA SOBRE MODIFICACIÓ DEL PERÍODE DE DURACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT

I.- La Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat, amb entrada en vigor l’1 de gener de 2019, ha modificat la regulació del permís per paternitat en els següents termes:

 • 1. Estableix una duració de 8 setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada filla o fill a partir del segon.
  • (Fins ara eren 5 setmanes per aplicació de l’article 49 del TREBEP).
 • 2. El permís de paternitat el gaudirà el pare o l’altre progenitor a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la resolució judicial per la qual es constituïsca l’adopció.
 • 3. Aquest permís no serà transferible. La persona interessada tindrà les següents opcions pel que fa a a distribució de les setmanes disponibles:
  • a) Les quatre primeres setmanes cal gaudir-les ininterrompudament i immediatament posteriors a la data de naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment o de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció.
  • b) Les quatre setmanes restants poden no ser simultànies sinó anteriors o successives, en tot cas ininterrompudes, dintre de l’interval entre les setmanes sis a setze del permís per part o les setmanes cinc a la setze del permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, de l’altra persona progenitora.

II.- En definitiva, després d’aquesta modificació legal, el permís per paternitat per al personal del Consorci Provincial de Bombers de València, s’aplicarà de la següent forma:

 • Primer.- El permís per paternitat tindrà una duració de 8 setmanes (8*7.56 dies) ampliables en dos dies més per cada fill a partir del segon, a gaudir pel pare o l’altre progenitor a partir de la data del naixement, sent que el primer dia serà el del fet causant del permís
 • Segon.Les primeres 4 setmanes s’agafen seguides (28 dies). Les restants 4 setmanes (28 dies), es poden distribuir de la següent forma:
  • Immediatament després d’haver finalitzat les primeres quatre setmanes.
  • Fins a la setmana 16 del naixement del menor.
  • Només finalitzar el període de les 16 setmanes de maternitat.
  • En qualsevol de les opcions triades les 4 setmanes han de gaudir-se de manera ininterrompuda

A continuació, es reprodueix un quadre – resumeixen per tal de facilitar la comprensió de les diferents opcions de distribució de les setmanes del permís de paternitat:

Naiximent

del menor

4ª setmana

5ª setmana

Setmanes 6ª a 15ª

16ª setmana

Període possible de gaudiment de paternitat posterior al de maternitat

Dia 1

Dia 28

Dia 29

(dies segons opció)

Dia 112

Del dia 113 al 141

Període de gaudiment obligatori del permís de paternitat

Període a concretar de lliure distribució del gaudiment de les 4 setmanes restants del permís de paternitat (ininterrompudes)

 

 

 

2019-02-14T16:48:33+00:0014/02/2019|