• va
  • es
//Publicado el anuncio de la exposición de la modificación de la RPT para 2020

Publicado el anuncio de la exposición de la modificación de la RPT para 2020

L’Assemblea General del Consorci, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2019, va aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de treball per a l’exercici 2020.
Mitjançant anunci inserit en el butlletí Oficial de la Província de 20 de gener, s’exposa al públic per quinze dies durant els quals podran els interessats examinar l’expedient que es troba de manifest en el Servei de Recursos Humans del Consorci i presentar reclamacions davant l’Assemblea General del Consorci, considerant-se definitivament adoptat l’acord en el cas que no s’haguera formulat cap reclamació.

Mes informació sobre l’expedient tramitat en l’apartat de documents en període d’exposició pública del Portal de Transparència. Enllaç.

 

 

2020-01-28T12:59:16+00:0020/01/2020|