• va
  • es
/Informació sobre el tractament de dades en sol·licitud de compatibilitat
Informació sobre el tractament de dades en sol·licitud de compatibilitat2019-07-11T13:58:13+00:00

Informació sobre el tractament de dades com a conseqüència de la presentació d’una sol·licitud de compatibilitat en el Consorci

Ací podrà trobar la informació sobre el tractament de les dades personals amb motiu de la presentació d’una “sol·licitud de compatibilitat” en el Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València.

Es facilita aquesta informació en compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), en endavant RGPD.

Responsable del tractament de les seues dades:

  • Identitat: Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València.
  • Forma de contactar amb el responsable:
    • Per correu electrònic en l’adreça info@bombersdv.es
    • Per correu postal, en l’adreça Camí de Montcada 24, 46009 València.
  • Dades de Contacte del Delegat de protecció de dades: Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades, el Consorci posa a la seua disposició la bústia del delegat de protecció de dades dpd@bombersdv.es

Finalitat del tractament:

Les dades facilitades per vostès seran utilitzatdes:

a) En tot cas per a deixar constància de les entrades i eixides de documents en el Consorci i emissió dels corresponents llibres de registre.

b) Per a la tramitació del fons de la seua sol·licitud a través del corresponent expedient administratiu.

Temps de conservació de les seues dades:

Les seues dades seran conservades seguint les normes de gestió documental i arxiu que resulten d’aplicació al Consorci. En absència d’aquestes normes es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual s’han sol·licitat i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Legitimació per al tractament de les seues dades:

La legitimació per a la sol·licitud i tractament de les seues dades procedeix d’una obligació legal que es fonamenta tant en Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques com en la normativa específica que regule el procediment necessari per a atendre la seua sol·licitud. La resolució de l’expedient administratiu inclourà la referència a la normativa aplicable.

D’acord amb el que es disposa en l’article 8.1 g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, han de publicar-se en el Portal de Transparència les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten els empleats públics. Aquesta resolucions es dicten segons el que es disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Cessió de dades:

No se cediran ni es transferiran sense el seu consentiment llevat que existisca una previsió legal o a requeriment de jutges o tribunals.

Drets:

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre els tractaments de les seues dades que es duen a terme pel Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, davant el Consorci, Camí de Montcada 24, 46009 València.

Per a l’exercici d’aquests drets pot usar el model d’instància general.

Possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de Dades:

Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta al previst en la normativa d’aplicació i les seues peticions al Responsable i al Delegat de protecció de Dades no han sigut degudament ateses, pot presentar l’oportuna reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En la seua pàgina web https://www.aepd.es/ trobarà més informació sobre la forma de fer-ho.
Abans de presentar una reclamació davant l’Agència pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) del Consorci perquè l’atenga. El DPD li comunicarà la decisió que s’haguera adoptat en el termini màxim de dos mesos.