• va
  • es
//Atenció i informació al Ciutadà
Atenció i informació al Ciutadà2019-01-17T12:52:45+00:00
Pressupost General per a l’exercici 2019 (Publicat en BOP València de 24 de desembre de 2018 Veure)

El Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València en sessió celebrada per l’Assemblea General el 10 de desembre de 2018, ha adoptat acord aprovant inicialment el pressupost general per a l’exercici 2019, les bases d’execució i els documents annexos.
Aprovat inicialment el pressupost s’exposa al públic per quinze dies, comptats a partir del següent a aquell en què aparega inserit el present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals podran els interessats examinar l’expedient que es troba de manifest en la Unitat Econòmica del Consorci, sítia en Camí de Moncada, 37 davall, de València, i presentar reclamacions davant de l’Assemblea General  del Consorci, considerant-se definitivament adoptat l’acord en el cas que no s’haguera formulat cap reclamació.

1. Memòria
2. Annex d’inversions
3. Informe econòmic financer
4. Informe d’Intervenció
5. Informe sobre la càrrega financera i l’evolució del deute
6. Bases d’execució
7. Estat de despeses
8. Estat d’ingressos
9. Percentatge de vots
10. Liquidació 2017 i avanç 2018
11. Annex de personal

Comptes anuals 2017 ( BOP València de 11 de maig de 2018 VER)

Formades per la Intervenció els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 i informades favorablement per la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic l’expedient complet als efectes de que els interessats puguen examinar-ho en les Oficines Centrals del Consorci per un termini de quinze dies, durant els quals i huit dies més, els interessats puguen presentar reclamacions, inconvenients o observacions davant de l’esmentada Comissió, tot això de conformitat amb el que establix l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s ́aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Contenido del documento expuesto:

  • Bloque 1: Balance; Cuenta del resultado económico-patrimonial; Estado de cambios en el Patrimonio Neto; estado de Flujos de Efectivo y Resumenes de la liquidación. VER
  • Bloque 2: Memoria, puntos 1 a 23 VER
  • Bloque 3: Memoria: Información presupuestaria e indicadores VER
  • Bloque 4: Memoria: Conciliación bancaria y Balance de comprobación. Anexos. VER
Expedient de modificació pressupostària 1/2017/7 per suplements de crèdit. Data final de l’exposició: 3 de agost de 2017

L’Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers de València, en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2017, va aprovar inicialment l’expedient de Modificació Pressupostària, número 1/2017/7 per Suplements de crèdit. S’incrementa en 1.660.000 l’aplicacion 000 136.00 634.00.00 “Vehicles” amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Si en el termini expressat no es presenten reclamacions, es considerarà aprovat amb caràcter definitiu.

Enllaç al Boletin Ofcial de la província de València

Modificació puntual del Reglament Orgànic d’Organització i Funcionament del Consorci. Data final de l’exposició: 3 de març de 2017

Acord de l’assemblea general de 30 de novembre de 2016 sobre modificació de l’article 40″convocatoria de l’Assemblea General”, amb la finalitat de reduir el termini de convocatòria de deu a cinc dies hàbils així com la rectificació d’altres errors materials.

Enllaç al Boletin Ofcial de la província de València