• va
  • es
//Atenció i informació al Ciutadà
Atenció i informació al Ciutadà 2018-05-15T09:34:21+00:00
Comptes anuals 2017 ( BOP València de 11 de maig de 2018 VER)

Formades per la Intervenció els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 i informades favorablement per la Comissió Especial de Comptes, s’exposa al públic l’expedient complet als efectes de que els interessats puguen examinar-ho en les Oficines Centrals del Consorci per un termini de quinze dies, durant els quals i huit dies més, els interessats puguen presentar reclamacions, inconvenients o observacions davant de l’esmentada Comissió, tot això de conformitat amb el que establix l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s ́aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Contenido del documento expuesto:

  • Bloque 1: Balance; Cuenta del resultado económico-patrimonial; Estado de cambios en el Patrimonio Neto; estado de Flujos de Efectivo y Resumenes de la liquidación. VER
  • Bloque 2: Memoria, puntos 1 a 23 VER
  • Bloque 3: Memoria: Información presupuestaria e indicadores VER
  • Bloque 4: Memoria: Conciliación bancaria y Balance de comprobación. Anexos. VER
Expedient de modificació pressupostària 1/2017/7 per suplements de crèdit. Data final de l’exposició: 3 de agost de 2017

L’Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers de València, en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2017, va aprovar inicialment l’expedient de Modificació Pressupostària, número 1/2017/7 per Suplements de crèdit. S’incrementa en 1.660.000 l’aplicacion 000 136.00 634.00.00 “Vehicles” amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Si en el termini expressat no es presenten reclamacions, es considerarà aprovat amb caràcter definitiu.

Enllaç al Boletin Ofcial de la província de València

Modificació puntual del Reglament Orgànic d’Organització i Funcionament del Consorci. Data final de l’exposició: 3 de març de 2017

Acord de l’assemblea general de 30 de novembre de 2016 sobre modificació de l’article 40″convocatoria de l’Assemblea General”, amb la finalitat de reduir el termini de convocatòria de deu a cinc dies hàbils així com la rectificació d’altres errors materials.

Enllaç al Boletin Ofcial de la província de València