• va
  • es
//Atenció i informació al Ciutadà
Atenció i informació al Ciutadà2020-01-20T13:59:25+00:00

Pressupost del Consorci per a l’exercici 2020

L’Assemblea General del Consorci, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2019, va aprovar el Pressupost del Consorci per a l’exercici 2020 i va acordar remetre-ho a la Diputació de València a l’efecte de conformar el Pressupost General del Grup Diputació de València per a ser aprovat pel procediment legalment establit.

El Ple de la Diputació Provincial de València en sessió celebrada el dia 30 de desembre de 2019, ha adoptat acord aprovant inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2020, integrat pel Pressupost de la pròpia Diputació, el Pressupost de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme, el Pressupost del Consorci de Bombers i els estats previsionals de l’empresa provincial Divalterra SA, igualment han sigut aprovades les Bases d’Execució dels Pressupostos, els annexos dels mateixos i les plantilles de personal.

Aquesta aprovació s’ha fet pública mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la província de València número 250, de 31 de desembre de 2019, indicant-se que, durant el termini de quinze dies d’exposició al públic, comptats a partir del següent al d’aqueixa publicació, podran els interessats examinar els expedients que es troben de manifest en l’Oficina Pressupostària de la Intervenció General de la Diputació, durant el termini dels quals podran presentar-se reclamacions davant el Ple de la Corporació, considerant-se definitivament adoptat l’acord en el cas que no s’haguera formulat cap reclamació.

En l’expedient aprovat per l’Assemblea del Consorci consten els següents documents:

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (Diciembre 2019)

L’Assemblea General del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2019, ha adoptat acord aprovant inicialment la modificació de la Relació de Llocs de treball per a l’exercici 2020.
Aprovada inicialment la Relació de Llocs de treball, s’exposa al públic per quinze dies, comptats a partir del següent a aquell en què aparega inserit el present anunci en el butlletí Oficial de la Província, durant els quals podran els interessats examinar l’expedient que es troba de manifest en el Servei de Recursos Humans del Consorci, situat en Camí de Montcada, 24 de valència i presentar reclamacions davant l’Assemblea General del Consorci, considerant-se definitivament adoptat l’acord en el cas que no s’haguera formulat cap reclamació.

La publicació en el BOP València s’ha realitzat el dia 20 de gener de 2020

Documentació relacionada amb aquest expedient:

Fitxes: