• va
  • es
//Atenció i informació al Ciutadà
Atenció i informació al Ciutadà2020-03-11T13:22:28+00:00

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (Diciembre 2019)

L’Assemblea General del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2019, ha adoptat acord aprovant inicialment la modificació de la Relació de Llocs de treball per a l’exercici 2020.
Aprovada inicialment la Relació de Llocs de treball, s’exposa al públic per quinze dies, comptats a partir del següent a aquell en què aparega inserit el present anunci en el butlletí Oficial de la Província, durant els quals podran els interessats examinar l’expedient que es troba de manifest en el Servei de Recursos Humans del Consorci, situat en Camí de Montcada, 24 de valència i presentar reclamacions davant l’Assemblea General del Consorci, considerant-se definitivament adoptat l’acord en el cas que no s’haguera formulat cap reclamació.

La publicació en el BOP València s’ha realitzat el dia 20 de gener de 2020

Documentació relacionada amb aquest expedient:

Fitxes:

Reglament del Sistema de Carrera Professional Horitzontal i Avaluació de l’Acompliment del personal del Consorci

L’Assemblea General del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2019, ha adoptat acord aprovant inicialment el Reglament del Sistema de Carrera Professional Horitzontal i Avaluació de l’Acompliment del personal del Consorci per al Servei de prevenció, extinció d’incendis i salvament de la província de valència.
Aprovat inicialment dit Reglament, s’exposa al públic per trenta dies, comptats a partir del següent a aquell en què aparega inserit el present anunci en el butlletí Oficial de la Província, a fi que qualsevol persona físic o jurídica puga examinar el procediment i formular al·legacions a l’expedient que es troba de manifest en el Servei de Recursos Humans del Consorci, situat en Camí de Montcada, 24 de valència i presentar reclamacions davant l’Assemblea General del Consorci, considerant-se definitivament adoptat l’acord en el cas que no s’haguera formulat cap reclamació.

L’anunci ha sigut publicat en el BOP del dia 22 de gener de 2020

Reglament de la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes del Consorci

L’Assemblea General del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València, en sessió celebrada el 20 de desembre de 2019, ha adoptat acord aprovant inicialment el Reglament de la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes del Consorci.
Aprovat inicialment dit Reglament, s’exposa al públic per trenta dies, comptats a partir del següent a aquell en què aparega inserit el present anunci en el butlletí Oficial de la Província, a fi que qualsevol persona físic o jurídica puga examinar el procediment i formular al·legacions a l’expedient que es troba de manifest en el Servei d’Assessoria Jurídica del Consorci, situat en Camí de Montcada, 24 de valència i presentar reclamacions davant l’Assemblea General del Consorci, considerant-se definitivament adoptat l’acord en el cas que no s’haguera formulat cap reclamació.

L’anunci ha sigut publicat en el BOP del dia 22 de gener de 2020