• va
 • es
/Portal de Transparència
Portal de Transparència2018-04-10T13:20:33+00:00

Funcions i Normativa

Primer dels sis apartats en els quals es subdivideix el nostre portal de transparència.

 • Es detallen les funcions contingudes en els nostres Estatuts i les que ens vénen donades per la legislació de la Generalitat, per plans de protecció civil o per acords o encomanes específiques.
 • A l’apartat normativa es relaciona la que ens regula com a Consorci i com a Servei de Bombers. S’inclouen íntegrament els textos de la normativa aprovada pel Consorci: Estatuts, Reglaments Orgànic i de Voluntaris i Ordenança Fiscal de la nostra taxa per prestació de serveis.

Els documents disponibles en aquest apartat són els següents:

Llegir més

Càrrecs Electes i Òrgans de Govern

Segon dels sis apartats en els quals es subdivideix el nostre portal de transparència.

 • Conté l’enumeració, composició i funcions dels diferents òrgans de govern i complementaris. S’identifiquen els representants de cada municipi en l’Assemblea del Consorci i els seus percentatges de vot i els ordres del dia i acords d’aquest òrgan plenari.
 • Es quantifiquen les indemnitzacions percebudes per assistència a les sessions dels òrgans de govern i l’import de les despeses protocol·làries i de desplaçament dels seus membres.

Els documents disponibles en aquest apartat són els següents:

Llegir més

Bombers Consorci Provincial de valencia
Bombers Consorci Provincial de valencia

Organització Administrativa i Personal

Tercer dels sis apartats en els quals es divideix el portal de transparència.

 • Competències i identificació del personal directiu (Gerència).
 • Relació de llocs de treball i acords i/o convenis que regulen les condicions de treball. Enllaç a la informació dels processos selectius en marxa o finalitzats.
 • Compatibilitats.
 • Informació sobre els òrgans de representació dels empleats: Distribució i crèdit horari anual.

Els documents disponibles en aquest apartat són els següents:

Llegir més

Informació Econòmica

Quart dels sis apartats en els quals es divideix el portal de transparència.

 • Informació sobre els pressupostos i comptes anuals del Consorci.
 • Ajudes i subvencions concedides.
 • Estadístiques de serveis d’anys anteriors.

 Els documents disponibles en aquest apartat són els següents:

Llegir més

Bombers Consorci Provincial de valencia

Contractació

Cinquè dels sis apartats en els quals es divideix el portal de transparència.

 • Conté la informació sobre la composició i acords de la Mesa de contractació, la relació de contractes formalitzats i les estadístiques de contractació d’anys anteriors.
 • Relació ordenada i quantificada dels principals proveïdors del Consorci.
 • Text íntegre dels convenis subscrits pel Consorci.

Els documents disponibles en aquest apartat són els següents:

Llegir més

Atenció i informació al Ciutadà

Últim dels sis apartats en els quals es divideix el Portal de Transparència. Conté informacions diverses com són:

 • Informació sobre el telèfon 1 1 2 d’atenció a emergències.
 • Relació d’Oficines i Parcs del Consorci, temps de resposta prevists per als diferents municipis de la província i protocol de mobilització en funció del tipus d’emergència.
 • Si escau, expedients en període d’informació pública.

Els documents disponibles en aquest apartat són els següents:

Llegir més