• va
  • es
//Entitats que composen el Consorci
Entitats que composen el Consorci2019-10-23T12:15:16+00:00

El Consorci Provincial de Bombers de València està integrat funcional i econòmicament per la Diputació de València, que aporta el 50% del pressupost, la Generalitat Valenciana, que aporta el 30%, mentre que els Ajuntaments de l’àrea operativa corren amb el 20% d’aquestes despeses. No obstant açò, l’aportació dels municipis amb menys de 5.000 habitants recau també sobre la Diputació de València, en disposar aquests de menys recursos.

El Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament és un Consorci entre la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial i els municipis de la província.

Els òrgans de Govern dels Consorcis són els següents:

  • President/a: serà el/la president/a de la Diputació Provincial que pot delegar en un/a diputat/da provincial.
  • 
Vicepresident/a: Director/a General de Prevenció, Extinció d’Incendis, i Emergències de la Conselleria de Governació, que pot delegar en un membre d’aquesta Conselleria
  • Assemblea General: Integrada pel/per la President/a del Consorci, el/la Vicepresident/a i un/a representant per cadascun dels municipis consorciats. Sent assistits pel/per la Secretari/a o Gerent, l’Interventor/a i el/la Director/a Tècnic/a.
  • Comissió de Govern: Integrada pel/per la President/a, Vicepresident/a, un/a representant de cadascuna de les zones operatives, Secretari/a o Gerent, Interventor/a i Director/a Tècnic/a.

Relació de Municipis

Conega quins municipis composen el Consorci Provincial de Bombers de València.

Descarregar llistat d’Entitats

La Diputació de València, la Generalitat i els ajuntaments
adherits formen el Consorci Provincial de Bombers, responsable
de l’extinció d’incendis i el salvament en tota la Província,
a excepció de la Ciutat de València, que compta amb el seu propi servei.