• va
  • es
//Càrrecs Electes i Òrgans de Govern
Càrrecs Electes i Òrgans de Govern2019-12-17T14:28:47+00:00

Assemblea General del Consorci

Convocada l’Assemblea General del Consorci, en sessió Ordinària, el pròxim dia 20 de desembre de 2019 a les 10:30 hores en primera convocatòria i a les 11:00 hores, si fa el cas, en segona; que se celebrarà al Saló de Plens de l’Excma. Diputació Provincial de València (Pça Manises nº 4 de València), amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si és el cas, de l’acta de la sessió de 25 de novembre de 2019

2. Jurament o promesa de membres de l’Assemblea

3. Dació de compte de Resolucions de la Presidència.

4. Aprovació del projecte de pressupost general del Consorci per a l’exercici 2020.

5. Aprovació de la plantilla de personal i modificació de la Relació de Lloc de treball del Consorci.

6. Aprovació del Reglament del sistema de carrera professional horitzontal i avaluació de l’acompliment del personal del Consorci

7. Expedient d’enriquiment injust 1/2019. Ampliació i reforma del parc de bombers de Requena.

8. Donar compte de l’objecció d’intervenció, articule 218 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, factures del Servei de Prevenció

9. Despatx extraordinari.

10. Precs i preguntes.