• va
  • es
/Avís Legal
Avís Legal2016-12-19T16:43:31+00:00

AVÍS LEGAL

1. Titularitat del lloc web.

Bombersdv.es és un domini en internet de titularitat del Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València (d’ara endavant el Consorci), CIF P4600022J, amb seu i domicili social a València, Carrer Cami de Montcada núm. 24, CP 46009, Tf. (34) 96 346 98 00, fax (34) 96 346 77 55, correu-email: info@bombersdv.es

2. Objecte

El Consorci, a través d’aquest espai web, posa a la disposició dels diferents usuaris l’accés i utilització de serveis i informació referits tant al seu àmbit d’actuació com, si és el cas, proporcionats per tercers.

3. Termes i condicions d’ús

Es considera usuari del present lloc web qualsevol que accedisca i ho utilitze. La condició d’usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se para determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquireixen el compromís d’ajustar la seua actuació a les esmentades condicions i a observar allò que s’ha disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.

Quan siga necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servei d’aquest lloc web, l’usuari queda obligat a mantenir-los en secret i a fer un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l’usuari respondrà de la utilització que hagen pogut fer terceres persones.

La propietat intel·lectual del contingut, informació, gràfics, disseny, multimèdia, aplicacions, productes, serveis i qualsevol un altre material d’aquest lloc web és del Consorci, llevat que s’especifique el contrari. Queda, per tant, prohibida la seua còpia, reproducció, distribució, publicació, descàrrega, exhibició o transmissió en qualsevol format o mitjà, incloent mitjans electrònics, mecànics, reprogràfics, d’enregistrament o qualsevol un altre, sense el permís previ per escrit del Consorci i, si escau, del propietari del copyright o drets d’autor.

Qualsevol ús no autoritzat de materials continguts en aquesta web pot vulnerar lleis de copyright, de registre de marques, de drets de propietat intel·lectual, de privadesa, publicitat, i la resta de legislació sobre comunicació. Queda prohibida la utilització dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats comercials o publicitaris.

Els usuaris d’Internet que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic; no obstant açò, tal autorització no arriba a la cessió posterior a tercers dels elements reproduïts ni la seua instal·lació en un servidor connectat a Internet o en una xarxa local. Queda absolutament prohibida la distribució, modificació, alteració, cessió, comunicació pública i qualsevol un altre acte que no siga expressament autoritzat pel Consorci.

El Consorci no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparega o de tancar-ho sense avís previ.

El Consorci no és responsable dels continguts situats fora del seu web, en els llocs web de tercers, als quals es puga accedir per mitjà d’enllaços situats en el lloc web del Consorci. El Consorci informa que tals enllaços que apareixen en el seu web tan sols constitueixen una informació a l’usuari sobre l’existència altres fonts d’informació i serveis en Internet sobre les matèries al fet que es refereixen, on el visitant podrà, si és el cas, ampliar o complementar les dades oferides en aquesta web, advertint expressament que açò no suposa un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita de tals llocs de destinació i, per tant, es declina tota la responsabilitat relativa al resultat obtingut a través de tals enllaços hipertextuales; en particular, el visitant declara conèixer que el Consorci no garanteix de cap manera les condicions i/o correcta prestació dels serveis o la qualitat dels productes oferits a l’usuari per tercers ajeno a ella, als llocs web dels quals puga accedir-se per mitjà d’enllaços establits en qualsevol de les pàgines del Consorci, per la qual cosa aquesta no serà responsable en cap cas de la disponibilitat i dels continguts facilitats pels altres llocs web visitats a través de tals enllaços, com tampoc ho serà de l’eventual incompliment per part de tals tercers de la normativa vigent, i particularment d’aquella que regula el comerç electrònic, la defensa i protecció de consumidors i usuaris i la relativa a protecció de dades de caràcter personal.

En el cas de fòrums oberts o espais d’opinió en les seues pàgines web, el Consorci no s’obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquen una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions.

El Consorci no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes ajeno al Consorci, o com a conseqüència d’ajustos o problemes tècnics propis; així com tampoc de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fóra del control del Consorci.

La informació administrativa publicada en aquest lloc web té caràcter merament orientatiu; per tant, ni substitueix la publicitat dels documents que hagen de publicar-se en Diaris i Butlletins Oficials, l’edició de la qual és l’únic instrument que dóna fe de la seua autenticitat i del seu contingut, ni es pot derivar cap efecte jurídic vinculant, devent l’usuari contrastar l’esmentada informació amb l’existent en els Diaris i Butlletins Oficials, si és el cas, o amb la qual consta en les dependències pertinents de l’Administració. En concret, aquesta informació no podrà ser vinculant en la resolució de procediments administratius ni al·legar-se en processos contradictoris amb l’Administració Pública. En conseqüència, el Consorci no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que l’ús de l’esmentada informació poguera ocasionar.

Les directrius seguides pel Consorci en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal són les exposades en l’apartat Política de privadesa d’aquest lloc web.

El Consorci es reserva el dret de modificar els termes i condicions establits en el present Avís legal.