• va
  • es
//Informació Econòmica
Informació Econòmica2020-03-11T12:54:07+00:00

 

Pressupost del Consorci per a l’exercici 2020

L’Assemblea General del Consorci, en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2019, va aprovar el Pressupost del Consorci per a l’exercici 2020 i va acordar remetre-ho a la Diputació de València a l’efecte de conformar el Pressupost General del Grup Diputació de València per a ser aprovat pel procediment legalment establit.

El Ple de la Diputació Provincial de València en sessió celebrada el dia 30 de desembre de 2019, ha adoptat acord aprovant inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2020, integrat pel Pressupost de la pròpia Diputació, el Pressupost de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme, el Pressupost del Consorci de Bombers i els estats previsionals de l’empresa provincial Divalterra SA, igualment han sigut aprovades les Bases d’Execució dels Pressupostos, els annexos dels mateixos i les plantilles de personal.

Aquesta aprovació s’ha fet pública mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la província de València número 250, de 31 de desembre de 2019, indicant-se que, durant el termini de quinze dies d’exposició al públic, comptats a partir del següent al d’aqueixa publicació, podran els interessats examinar els expedients que es troben de manifest en l’Oficina Pressupostària de la Intervenció General de la Diputació, durant el termini dels quals podran presentar-se reclamacions davant el Ple de la Corporació, considerant-se definitivament adoptat l’acord en el cas que no s’haguera formulat cap reclamació.

Edicte aprovació definitiva

En l’expedient aprovat per l’Assemblea del Consorci consten els següents documents:

  • 2019

1. Memòria
2. Annex d’inversions
3. Informe econòmic financer
4. Informe d’Intervenció
5. Informe sobre la càrrega financera i l’evolució del deute
6. Bases d’execució
7. Estat de despeses
8. Estat d’ingressos
9. Percentatge de vots
10. Liquidació 2017 i avanç 2018
11. Annex de personal

  • Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2018

En contingut de l’expedient és el següent:

Informe de Intervención.

Bloque 1: Balance; Cuenta del resultado económico-patrimonial; Estado de cambios en el Patrimonio Neto; Estado de Flujos de Efectivo

Bloque 2: Liquidación del presupuesto

Bloque 3: Memoria. Punto 1: 1. Organización y actividad.

Bloque 4: Memoria Puntos 2 a 9: 2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración. 3. Bases de presentación de las cuentas. 4. Normas de reconocimiento y valoración. 5. Inmovilizado material. 6. Patrimonio público del suelo. 7. Inversiones inmobiliarias. 8. Inmovilizado intangible. 9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

Bloque 5: Memoria puntos 10 a 17: 10. Activos financieros. 11. Pasivos financieros. 12. Coberturas contables. 13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias. 14. Moneda extranjera. 15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos. 16. Provisiones y contingencias. 17. Información sobre medio ambiente.

Bloque 6: Memoria puntos 18 a 22: 18. Activos en estado de venta 19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial. 20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos. 21. Operaciones no presupuestarias de tesorería. 22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.

Bloque 7:  Memoria puntos 23 y 24: 23. Valores recibidos en depósito 24. Información presupuestaria.

Bloque 8: Memoria puntos 25 a 29: 25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios. 26. Información sobre el coste de las actividades. 27. Indicadores de gestión. 28. Hechos posteriores al cierre. 29. Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas

Bloque 9: Memoria punto 30. Estado de Conciliación bancaria

Bloque 10:  Memoria punto 31. Balance de comprobación. ANEXO I: PRESUPUESTO 2018- PLANTILLA. ANEXO II: INFORMES/CERTIFICADOS PATRIMONIO

  • Compte Anual del Pressupost 2017

Bloque 1: Balance; Cuenta del resultado económico-patrimonial; Estado de cambios en el Patrimonio Neto; estado de Flujos de Efectivo y Resumenes de la liquidación. VER

Bloque 2: Memoria, puntos 1 a 23 VER

Bloque 3: Memoria: Información presupuestaria e indicadores VER

Bloque 4: Memoria: Conciliación bancaria y Balance de comprobación. Anexos. VER