• va
  • es
/Política de Privacitat
Política de Privacitat2016-12-19T16:43:31+00:00

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Privacitat

El Consorci per al Servei de Prevenció Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València (d’ara endavant el Consorci) té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua Administració com dels propis empleats públics al seu servei.

En aquest sentit, el Consorci manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de les seues competències a través del seu portal web s’ajustarà escrupolosament al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desplegament o connexa que puga resultar d’aplicació en l’actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d’aquest portal no seran destinades a finalitats diferents de les expressades en el moment de la seua aportació, segons el supòsit específic que es tracte, ni comunicades a tercers excepte en aquells supòsits legals en quins puga procedir-se a l’aquesta comunicació o es compte amb el consentiment exprés de l’interessat. De la mateixa manera, el seu tractament s’efectuarà de manera confidencial. En tot cas, el Consorci podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si és el cas, de les possibles cessions de les seues dades en el moment que es demanen.

No obstant açò, i amb caràcter general, s’informa tots els usuaris que en el cas d’aportar dades personals podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d’Entrada del Consorci, situat en la C/ Cami de Montcada, núm. 24, CP 46009, València.

Igualment, el Consorci informa que ha desenvolupat una normativa interna, d’obligat compliment per a tots els empleats públics que tracten dades de caràcter personal, en la qual es descriuen els procediments i les pautes que han d’observar-se per al compliment de la normativa legal sobre protecció de dades de caràcter personal. I, especialment, normes d’informació i procediments per al tractament d’aquest tipus de dades i normes de seguretat (equips, instal·lacions, etc) per a assegurar la integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació.

Per a qualsevol dubte sobre la política de privadesa anteriorment expressada pugues un correu electrònic a l’adreça info@bombersdv.es, indicant en el camp Assumpte: “Protecció de dades personals”.