• va
  • es
//Sol·licitud d’Activitats Esportiu-Culturals
Sol·licitud d’Activitats Esportiu-Culturals2017-01-25T10:38:35+00:00

Dades de la sol·licitut

Ajuntament sol·licitant: (requerit)

L'Ajuntament està Consorciat: (requerit)

Entitat Poblacional (requerit)

Email contacte del Ajuntament Sol·licitant (requerit)

Telèfon Responsable Policia Local (requerit)

Telèfon Mòbil Responsable Policia Local(requerit)

Entitat Organitzadora:

Ajuntament (Incloure el CIF)Altra (Especificar Nom i CIF de la entitat organitzadora)

Nom Entitat Organitzadora

CIF (requerit)

Responsable Entitat Organitzadora

Email Responsable Entitat Organitzadora

Telèfon responsable entitat organitzadora durant l'acte

Web de l'activitat

Tipus de acte esportiu/prevenció: (requerit)

Direcció zona d'emplçament(zona d'ubicació de la dotació de bombers): (requerit)

Discorre part, o la totalitat del seu recorregut, per zona forestal (requerit)

Data de la Prevenció (requerit)

Hora inici (requerit)
hores

Duració prevista de l'esdeveniment esportiu (requerit)
(minuts/hores)

Previsió del nombre de participants a la prova deportiva (requerit)

Companyía de segur contractada (requerit)

Nº de pòlissa del segur contractat (requerit)

Opcions a complimentar

Participen persones en la Prova, i S´ INFORMA de l´esdeveniment esportiu i es notifica al parc de Bombers de la seua Zona Operativa per a estar assabentat. (S´acompanyará copia del Pla d´Actuació en Emergencia, si procedeix per al correcte desenvolupament de l´esdeveniment).NO ES NECESARIA LA SEUA PRESÈNCIA.

Exposa:

Que havent omplit tots els camps anteriorment sol·licitats a este efecte per eixe Consorci

Participen persones en la Prova, i ES SOL.LICITA la presencia de dotació de Bombers en la Direcció Zona d´Emplaçament (Zona d´ubicació de la dotació de Bombers), en base als requerimients establits por la Consellería competent, segons DECRET 143/2015, de 11 de septembre, del Consell, pel que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de decembre, de la Generalitat, d´Espectácles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Deurá de presentar el Pla d´ACTUACIÓ DAVANT EMERGENCIA (on deurán de figurar els mitjans de Prevenció i Protecció necessaris per al correcte desenvolupament de l'Esdeveniment) o el Pla de AUTOPROTECCIÓ. D´existir alguna normativa municipal també es fará constar acompanyada.

D´existir algún risc extraordinari, deurá de fer-lo constar (atenent a lo disposat en Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s' aprova el Reglament General de Circulació per a l´aplicació i desenvolupament del texte articulat de la Llei de tráfic, circulació de vehícles a motor i seguretat vial, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, i també a lo disposat en el Decret 143/2015, de 11 de setembre, del Consell, pel que aprova el Reglament de
desenvolupament de la Ley 14/2010, de 3 de decembre, de la Generalitat, d´Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, por el que se aprova el Catáleg d´Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d´Autoprotecció).

VALORACIÓ DEL RISC, per les seues particulars característiques per als participants, usuaris o espectadors, que fa necesaria la presència de una dotació de Bombers:

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD UE 2016/679 de 27 d'abril de 2016)

Responsable Consorci Per al SPEIS de València
Finalitat Gestionar i documentar les actuacions del cos de bombers.
Legitimació Missió realitzada en interès públic/exercici de poders públics conferits al Consorci
Destinataris Les dades facilitades no se cediran ni es transferiran sense el seu consentiment o una previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades així com uns altres segons es detalla en la informació addicional.
Més informació https://www.bombersdv.es/informacio-tractament-dades-prevencio/