• va
  • es
/Informació sobre el tractament de dades com a conseqüència de la presentació d’una sol·licitud d’un servei de prevenció en el Consorci
Informació sobre el tractament de dades com a conseqüència de la presentació d’una sol·licitud d’un servei de prevenció en el Consorci2019-04-16T14:52:58+00:00

Ací podrà trobar la informació sobre el tractament de les dades personals amb motiu de la presentació d’una prevenció operativa en el Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València.

Es facilita aquesta informació en compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), en endavant RGPD.

Responsable del tractament de les seues dades:

  • Identitat: Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València.
  • Forma de contactar amb el responsable:
    • Per correu electrònic en l’adreça info@bombersdv.es
    • Per correu postal, en l’adreça Camí de Montcada 24, 46009 València.
  • Dades de Contacte del Delegat de protecció de dades: Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament d’aquestes dades, el Consorci posa a la seua disposició la bústia del delegat de protecció de dades dpd@bombersdv.es

Finalitat del tractament:

Les dades facilitades per vostès seran utilitzatdes:

a) En tot cas per a deixar constància de les entrades i eixides de documents en el Consorci i emissió dels corresponents llibres de registre.

b) Per a gestionar i documentar les actuacions del cos de bombers del Consorci.

Temps de conservació de les seues dades:

Les seues dades seran conservades seguint les normes de gestió documental i arxiu que resulten d’aplicació al Consorci. En absència d’aquestes normes es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual s’han sol·licitat i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Legitimació per al tractament de les seues dades:

La legitimació per a la sol·licitud i tractament de les seues dades és necessària per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al Consorci en els seus propis estatuts i en l’article 4.2 de la LLEI 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana.

Cessió de dades:

No se cediran ni es transferiran sense el seu consentiment llevat que existisca una previsió legal o a requeriment de jutges o tribunals.

Es podran comunicar a les unitats del Consorci i altres administracions (Ajuntament, 112-CV, Diputació Provincial, Protecció Civil i Forces i Cossos de Seguretat) que siguen competents en la tramitació de la sol·licitud i en la prestació del servei públic.

Drets:

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre els tractaments de les seues dades que es duen a terme pel Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la província de València.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, davant el Consorci, Camí de Montcada 24, 46009 València.

Per a l’exercici d’aquests drets pot usar el model d’instància general que es troba en la seu electrònica del Consorci.

Possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència de protecció de Dades:

Si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta al previst en la normativa d’aplicació i les seues peticions al Responsable i al Delegat de protecció de Dades no han sigut degudament ateses, pot presentar l’oportuna reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En la seua pàgina web https://www.aepd.es/ trobarà més informació sobre la forma de fer-ho.
Abans de presentar una reclamació davant l’Agència pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) del Consorci perquè l’atenga. El DPD li comunicarà la decisió que s’haguera adoptat en el termini màxim de dos mesos.