• va
  • es
//Els documents del Consorci han de fer-se per mitjans electrònics

Els documents del Consorci han de fer-se per mitjans electrònics

Dictada una instrucció per la Secretaria General en la qual es recorda l’obligatorietat que tots els documents del Consorci es facen per mitjans electrònics sent signats a través de l’aplicació «portafirmas».

Es tracta d’una obligació que es deriva de les vigents lleis de procediment i funcionament de les administracions públiques

El Consorci, en el seu haver d’implantar els mecanismes per a fer efectius els drets i el que es disposa en les referides lleis va procedir, mitjançant decret de la Presidència, a la implantació de l’aplicació de porta -signatures per a la signatura i/o subscripció dels documents que així ho requerisquen.

La instrucció recorda que els responsables de les diferents unitats administratives han d’adoptar les mesures necessàries perquè els diferents documents siguen emesos a través de mitjans electrònics. Açò afecta a tots els documents escrits, oficis notificacions, ordenes, comunicacions, certificacions, resolucions, etc. que s’emeten per aquest Consorci, autoritats, funcionaris o empleats públics de la mateixa, incloses aquelles que hagen de cursar-se per mitjà de fax o correu electrònic.

A tal fi, la signatura i/o subscripció dels documents que així ho requerisquen s’efectuara a través de l’aplicació «portafirmas», a la qual es pot accedir a través de l’adreça electrònica https://www.portafirmas.dival.es/signingpad

Pot consultar-se ACÍ el text complet de la instrucció.

2018-05-24T06:09:34+00:0024/05/2018|