• va
  • es
/Mesures excepcionals d’organització i prestació dels serveis del Consorci
Mesures excepcionals d’organització i prestació dels serveis del Consorci2020-03-23T12:52:53+00:00

En el marc d’excepcionalitat desencadenat per l’evolució del coronavirus conforme a les mesures adoptades per les autoritats sanitàries, i sent obligació de l’Administració garantir la prestació dels serveis públics així com la protecció de la salut del personal empleat públic i el seu dret a la conciliació familiar, resulta necessària l’adopció amb caràcter extraordinari de les mesures que es relacionen a continuació, sense perjudici de les decisions que s’adopten a nivell estatal i que puguen determinar la necessitat de noves mesures en llaures a l’adequada prestació del servei públic.

Per tal motiu des de la Presidència Delegada del Consorci s’ha dictat la Resolució 266/2020 que afecta, entre altres, als següents temes:

1r.-Limitació de la prestació del servei públic del Consorci a l’estrictament necessari per a garantir els serveis bàsics.

2n.- Limitació de la mobilitat dels empleats del Consorci

3r.- Declaració del CCC com a zona sensible

4t i 5é.- Modalitats no presencials de treball per al personal administratiu i les seues excepcions

6é.- Personal operatiu amb patologies incompatibles amb el *coronavirus

7é i 8é .- Suspensió de permisos, canvis de guàrdia i de torn

9é.- Atenció al públic i registre

10é.- Garantia del funcionament del servei

11é.-Mesures especials de serveis transversals

12é.- Obligacions i forma de comunicació de la malaltia pels empleats del Consorci

13é.- Obligacions de seguiment de les recomanacions de les autoritats competents.

Introducción

Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’ha decretat l’Estat d’Alarma pel Govern d’Espanya per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i lloc.

A aquest efecte, l’article 6 del mateix “Gestió ordinària dels serveis”, expressament assenyala que “Cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que estime necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent a l’efecte de l’estat d’alarma i sense perjudici del que s’estableix en els articles 4 i 5”.

L’article 10.1 habilita a la suspensió “de qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent puga suposar un risc de contagi”.

Així mateix la Generalitat, de manera especial la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha dictat diverses mesures amb gran transcendència per a la ciutadania que suposen una alteració de les activitats diàries per a les veïnes i veïns de la Comunitat Valènciana en la mesura en què impliquen determinades restriccions.

Dins de les mesures de contenció extraordinàries adoptades per les autoritats de salut pública com a conseqüència de la situació generada per l’evolució del coronavirus COVID-19, pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, es dicte la Resolució del Secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública de mesures a adoptar en els centres de treball dependents de l’Administració General de l’Estat amb motiu del COVID-19.

Aquesta Resolució, de conformitat amb el que es disposa en els articles 47 i 51 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, estableix mesures de caràcter organitzatiu de caràcter temporal, dictades a l’empara de les competències en matèria de funció pública.

En el marc d’excepcionalitat desencadenat per l’evolució del coronavirus conforme a les mesures adoptades per les autoritats sanitàries, i sent obligació de l’Administració garantir la prestació dels serveis públics així com la protecció de la salut del personal empleat públic i el seu dret a la conciliació familiar, resulta necessària l’adopció amb caràcter extraordinari de les mesures que es relacionen a continuació, sense perjudici de les decisions que s’adopten a nivell estatal i que puguen determinar la necessitat de noves mesures en llaures a l’adequada prestació del servei públic.

En ús de les facultats que em confereix l’article 32, d) dels vigents Estatuts en relació amb el que s’estableix en Art 21 de la Llei 7/85 de 2 d’Abril, i la delegació efectuada pel president del Consorci, per Decret núm. 604, de 25 de juliol de 2019 (article 31 Estatuts i 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de RJSP).

DISPOSE:

Primer: Acordar que es limite la prestació dels serveis públics del Consorci Provincial de Bombers de València a aquells que siguen estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics bàsics.

Segon: Acordar limitar al màxim la mobilitat del personal del Consorci provincial de Bombers de València, sense perjudici d’aquelles persones que es consideren indispensables per al manteniment dels serveis bàsics.

Tercer: Declaració de zona sensible.

Es declara com a “zona sensible” el CCC, permetent-se exclusivament l’accés a aquesta sala al personal que preste serveis en aquest centre de comunicacions i al personal de suport imprescindible (àrea informàtica, personal de neteja).

Quart: Modalitats no presencials de treball.

Atesa l’activació de situació 2 del Pla territorial d’emergències en la Comunitat Valenciana de 14 de març de 2020, la totalitat del personal administratiu del Consorci, excepte les persones que ocupen llocs declarats de presència obligatòria en la nota de règim interior de data 12 de març, passen a desenvolupar les seues funcions mitjançant el teletreball.

El personal empleat públic dispensat d’assistir al seu lloc de treball haurà d’estar accessible i disponible durant la jornada laboral ordinària. S’efectua una recomanació de pauses de 10 minuts cada dues hores de treball.

Fora de l’horari laboral, el personal empleat públic, té dret a la desconnexió digital en els termes establits en la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, sense perjudici dels tràmits d’emergència i relacionats amb aquest estat.

Cinqué: Llocs als quals no serà aplicable la modalitat de teletreball

Es requereix la presència en Central, i per tant, no seran possible les modalitats no presencials de treball, en els següents llocs:

– Gerent

– Inspector Cap del CPBV

– Direcció de RH del CPBV

– Un tècnic de Prevenció de riscos laborals

– El Responsable de Sistemes i Innovació Tecnològica

– Una persona encarregada del magatzem

Les unitats de Prevenció de Riscos Laborals i Magatzem realitzaren torns de setmanals mentre dure l’estat d’alarma, entre els treballadors d’aquestes unitats, a l’efecte de donar compliment a l’ordre de presència obligatòria.

Sisé: Personal operatiu amb patologies incompatibles amb el coronavirus.

El personal operatiu que en funció de les seues característiques personals o estat biològic conegut, a causa de patologies prèvies, medicació, trastorns immunitaris o embaràs, siguen considerats especialment sensibles al risc enfront de l’exposició al nou coronavirus quedaran eximits de la seua presència obligatòria en el seu lloc de treball, previ informe de la Unitat de Riscos Laborals, unitat que queda facultat per a realitzar les comprovacions oportunes.

Seté: Suspensió de permisos.

Els possibles permisos que es pogueren haver concedit amb anterioritat al dia de la data, i mentre es mantinga l’estat d’alerta, queden suspesos (AGP’s, PVA’s, PAT’s, etc.) a excepció dels del personal que es trobe gaudint de permisos previs a jubilació i per lactància i/o paternitat.

Huité: Suspensió de canvis dona guàrdia i/o torn.

Amb l’objectiu d’evitar en la mesura que siga possible, el contagi entre personal de diferents torns, NO s’autoritzaran canvis de guàrdia entre torns.

Nové: Atenció al públic i registre.

Queda suspesa l’atenció presencial en totes les instal·lacions del Consorci inclòs el registre. Els qui ho desitgen, podran relacionar-se amb l’administració del Consorci utilitzant els canals telefònics – especialment través del telèfon d’atenció ciutadana 963469828 o el seu centre de salut i els mitjans electrònics, mitjançant l’accés a la pàgina web del Consorci www.bombersdv.es i a la seu electrònica https://sede.bombersdv.es

El personal de registre del Consorci continuarà atenent telefònica i electrònicament.

Els escrits, les sol·licituds i la resta de comunicacions dirigides al Consorci es podran presentar per mitjans telemàtics a través de la Seu electrònica

Canales d’informació, consulta i assistència en matèria de registre: registro@bombersdv.es i telèfon: 963469828

El Decret d’Estat d’Alarma estableix la suspensió dels terminis administratius dels procediments no finalitzats en data de hui en qualsevol administració. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.

Dècim: Per la Gerència del Consorci, la Prefectura del Cos de Bombers, la Direcció de Recursos Humans, així com els responsables de les prefectures de servei adoptaran, les mesures pertinents per a garantir el normal funcionament dels serveis prioritzant en la seua gestió al compliment de les normes que tant el Govern com la Generalitat i la Presidència del Consorci vagen dictant.

Onzé: Amb independència de l’indicat en els apartats anteriors pels serveis que se citen s’adoptaran les mesures especials següents:

1. Recursos Humans. S’adoptaran les mesures pertinents per a garantir el pagament de la nómina del personal i la seguretat social, i la gestió de personal que siga necessària.

2. Serveis Econòmics. S’adoptaran les mesures pertinents per a garantir el pagament d’altres despeses inajornables per al correcte funcionament dels serveis del Consorci.

3. Informàtica. S’haurà de garantir el treball presencial o des del seu domicili de les persones emprades públiques del Sistemes i Innovació Tecnològica, continguts de la web i de la seu electrònica del Consorci.

Dotzé: És obligatori que el personal empleat públic trasllade a la Unitat de Prevenció de Riscos laborals i a la prefectura corresponent si està afectat o presenta símptomes de la malaltia del coronavirus. En aquest cas es posarà en contacte amb el telèfon 900 300 555 i no acudirà al centre de treball. El personal empleat públic afectat haurà de donar trasllat a la Unitat de Prevenció de Regs Laborals de les pautes que li hagen indicat les autoritats sanitàries, a fi de poder adoptar, si escau, mesures preventives addicionals.

Tretzé: Transmetre a la ciutadania, al personal empleat públics i a les entitats consorciades la necessitat de seguir en tot moment les instruccions i recomanacions de les autoritats sanitàries, així mateix procedeix recordar que s’han adoptat totes les mesures pertinents per al funcionament dels serveis públics essencials dels quals ha de realitzar-se un ús raonable quedant garantit, en tot cas el seu funcionament.

Catorzé: LLa present resolució produirà efectes des del dia de la seua signatura corresponent a la Gerència donar la publicitat pertinent, i es mantendrá vigent mentre es mantinga subsistent la Situació de l’Estat d’Alarma, sense perjudici que en qualsevol moment puga ser susceptible de modificar-se o ampliar-se en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica

Publíquese la present resolució en el Tauler d’Anuncis del Consorci, portal de l’empleat i dese trasllat de la mateixa a la Junta de Personal, Comité de Seguretat i salut laboral i a les Prefectura dels Serveis, Parcs i/o Responsables d’Unitats d’aquesta Consorci.